-

چشم‌هایم خشک است
دکتر
قطره‌هایم کو؟

از ۴دیواری قدیمی:  ۲۰۰۹/۰۸/۲۱
 
© 2009 - ٤دیواری ـ
IniMinimalisKah is proudly powered by Blogger