Utopia

... و چنین بود که چون خبر خون به ناحق ریخته‌ به ولی مسلمین رسید٬ آه از نهاد برکشید٬ شهادتین به زبان آورد و از غصه بمرد.

۱ دسامبر ۲۰۰۹
 
© 2009 - ٤دیواری ـ
IniMinimalisKah is proudly powered by Blogger