حرف خودش نیست

در پس آینه طوطی‌صفت‌اش داشته‌اند
هر‌چه "استاد ازل" گفت بگو
می‌گوید.

۸ اکتبر۲۰۰۹
 
© 2009 - ٤دیواری ـ
IniMinimalisKah is proudly powered by Blogger